گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - ادبیات فرانسه و تطبیقی
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : پروين نام خانوادگی : زهتابچی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی : zehtabchi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1354
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه گرونوبل-فرانسه سال اخذ مدرک : 1357
عنوان پایان نامه : ادبیات فرانسه و تطبیقی