گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي تربيتي

بيوگرافي

نام : مهکامه نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hmahkameh4828@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :