گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - معماري
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : ضيائي
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mziaei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :