گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی-طراحی شهری

بيوگرافي

نام : سیده سارا نام خانوادگی : وطن پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : trust2ingod@yahoo.com
ایمیل : trust2ingod@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :