گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حشره شناسی کشاورزی

بيوگرافي

نام : شیرین نام خانوادگی : آقاویردی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shirinaghavirdinezhad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :