گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : مهربان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.mehraban@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :