عبدالله آقادوست بادی
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : عبدالله نام خانوادگی : آقادوست بادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ali_57_x@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :