حامد موسوی نسب
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم ارتباطات

بيوگرافي

نام : حامد نام خانوادگی : موسوی نسب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hamed.mousavinasab@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :