روشنک ساعدی منفرد
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : روشنک نام خانوادگی : ساعدی منفرد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : saedi.roshanak@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تعليق مجازات