شادی شیرانی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : شادی نام خانوادگی : شیرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : shadi_shirani66@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Discourse analysis