گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق عمومی

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : حیدری ارجلو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : f.h_o1983@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :