گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي شغلي

بيوگرافي

نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : نوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : a.nouri@edu.ui.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :