گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : - روانشناسي شغلي

بيوگرافي

نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : نوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :