گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : شهریاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mshahryari87@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تغذيه طيور، فيزيولوژي دام و طيور
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم دامی-تغذیه
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثر سطوح مختلف اسید آمینه های متیونین و ترئونین در جیره های کم پروتئین بر عملکرد، برخی پاسخ های ایمنی و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنایی با اصول انتقال جنین در دام
ارائه دهنده : دکتر اکبر پیرستانی
محل دوره : نمایشگاه دام و طیور اصفهان طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با فرآیندهای تحقیق
ارائه دهنده : دکتر مجید طغیانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: مقاله نویسی و آشنایی با پایگاه های ISI، Scopus و ISC
ارائه دهنده : دکتر مجید طغیانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: جیره نویسی طیور با نرم افزار
ارائه دهنده : دکتر مجید طغیانی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 4ساعت
عنوان دوره: جیره نویسی دام با نرم افزار
ارائه دهنده : دکتر سید نورالدین طباطبایی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 4ساعت
عنوان دوره: آشنایی با کارکرد دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC و GCMS)
ارائه دهنده : دکتر محمدمهدی قیصری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت