گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی

بيوگرافي

نام : عبدالرضا نام خانوادگی : عالی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abdorreza.aalipour@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :