گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران-سازه

بيوگرافي

نام : مصطفی نام خانوادگی : سبزواری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سازه هاي هوشمند، پل ، بهسازي و کنترل سازه ها,
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس حرفه ای نرم افزار ETABSو SAP2000و SAFE , OpenSees
محل دوره : لرستان، مجتمع فنی و مهندسی رها تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس طراحی سازه ها بروش LRFD
محل دوره : لرستان، مجتمع فنی و مهندسی رها تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس روش طراحی بر اساس عملکرد( بررسی آئین نامه بهسازی سازه ها و FEMA-356 ,ATC_40
محل دوره : لرستان، مجتمع فنی و مهندسی رها تاریخ دوره :
عنوان دوره : تدریس دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله کنکور دکتری
محل دوره : لرستان، آموزشگاه برهان تاریخ دوره :