گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : الهه نام خانوادگی : بدیعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : el_badiee@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آموزش الكترونيكي، محتواي الكترونيكي، آموزش تركيبي، هوش هاي چندگانه