گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

بيوگرافي

نام : عبدالحسین نام خانوادگی : شاهکار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :