سيد علي موسوی
گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : سيد علي نام خانوادگی : موسوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : alimusavi224@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :