گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق عمومی

بيوگرافي

نام : سید امراله نام خانوادگی : حسینی پور ده بزرگ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sa.hosseynipoor@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : علمي پژوهشي