گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : صیادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m62as@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : گردشگري- برنامه ريزي شهري-کاربري اراضي-نقشه ونقشه خواني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : آزادخوراسگان اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : پیام نوراصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
دانشگاه محل تحصیل : پیام نورآباده سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: GIS
ارائه دهنده :
محل دوره : شیراز طول دوره :
عنوان دوره: SPSS
ارائه دهنده :
محل دوره : اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت پروژه
ارائه دهنده :
محل دوره : اصفهان طول دوره :