گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حوزوي-کفایتین
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فرشته نام خانوادگی : منانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :