گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : احمدی ورزنه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m.r.ahmadi@live.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : E-business;Data mining;Virtualization;Network;It Management
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :