محمدعلی جهان تاب
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : جهان تاب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mjahantab@hotmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :