علی فارسی
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تعليم و تربيت

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : فارسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ali_farsi88@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فلسفه