گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

بيوگرافي

نام : یعقوب نام خانوادگی : حسین پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : yhp.hosseinpour@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :