سیامک شجاعی
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : سیامک نام خانوادگی : شجاعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : siamak_shojaie@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تغذيه طيور