عاطفه السادات میرسعیدی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عاطفه السادات نام خانوادگی : میرسعیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.mirsaeedi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :