فهیمه فتوت
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : فهیمه نام خانوادگی : فتوت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : fotovat80@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :