گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شهلا نام خانوادگی : شاه ناصر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :