احسان مشگلانی اصفهانی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت دولتي-رفتار سازماني

بيوگرافي

نام : احسان نام خانوادگی : مشگلانی اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ehsanmoshkelani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :