گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مرجان نام خانوادگی : پالهنگ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : palhang@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :