گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی

بيوگرافي

نام : خدایار نام خانوادگی : مومنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : momeni_128@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تربيت بدني