گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - بیماری شناسی گیاهی

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : محمدی دهچشمه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : masoud_3403m@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : Entomology
دانشگاه محل تحصیل : دانشجوی دکتری دانشگاه خوراسگان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : فون کنه های مزواستیگمایان خاکزی