گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

بيوگرافي

نام : میثم نام خانوادگی : بابایی فارسانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mey3m_babaee@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : 1) مطالعه و پژوهش پيرامون ارزيابي عملکرد؛ 2) مطالعه و پژوهش پيرامون مديريت دانش و فرهنگ سازماني؛ 3) مطالعه و پژوهش پيرامون چشم¬انداز و مديريت استراتژيک؛ 4) مطالعه و پژوهش پيرامون کار گروهي (Team work)؛ 5) مطالعه و پژوهش پيرامون روش تحقيق.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی- گرایش سیستم
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : امام حسین (ع) تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی- تولید
دانشگاه محل تحصیل : امام حسین (ع) تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: «تبیین جایگاه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزش مهارت و فناوری»
ارائه دهنده : دانشگاه علمی کاربردی استان چ و ب
محل دوره : شهرکرد طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: شرکت در دوره آموزشی خدمات دولتی نوین
ارائه دهنده : توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
محل دوره : اصفهان طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره: «تربیت مدرس مهارت¬های عمومی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی»
ارائه دهنده : دانشگاه علمی کاربردی استان چ و ب
محل دوره : شهرکرد طول دوره : 40 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
محل دوره : دانشگاه پیام نور فارسان تاریخ دوره : 16/02/1389