شهین جهادی ارسی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : شهین نام خانوادگی : جهادی ارسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : saba1388i@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :