گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : آرزو نام خانوادگی : خالقیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : arezookhaleghian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :