گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي آموزشي و راهنمائي

بيوگرافي

نام : احمدعلی نام خانوادگی : فروغی ابری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :