گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سحر نام خانوادگی : نجارزادگان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : snajarzadegan@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :