نغمه فیضی نجفی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : نغمه نام خانوادگی : فیضی نجفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :