رخساره باباجعفری اسفندآباد
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - علوم اقتصادي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : رخساره نام خانوادگی : باباجعفری اسفندآباد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :