هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هاجر نام خانوادگی : ترکان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثربخشی تعدیل سوگیری شناختی از طریق تصیرسازی مثبت