مرتضی صمدی خوزانی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : صمدی خوزانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : samadi100@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي