گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : ابوالفضل نام خانوادگی : یزدانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abolfazl.yazdani1390@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : برنامه درسي- روش تدريس -پژوهش .آموزش و پرورش و..