حمیدرضا لطفی حقیقت
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : لطفی حقیقت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : h.r.lotfi@hotmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد