گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : سید وحید نام خانوادگی : مدرس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : vahidmodares@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مطالعات ميان فرهنگي