گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت آموزشی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمد علی نام خانوادگی : نادی خوراسگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mnadi@khuisf.ac.ir
ایمیل : nadi2248@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :