گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات

  • چنانجه دانشجوئی مایل باشد بر روی گیاه تریتی پایروم (غله حاصل تلاقی گندم دروم با گیاه علف شور دریائی به نام بیسارابیکوم)تحقیق نماید به اینجانب مراجعه نماید.
  • اینجانب مایلم با دونفر از دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات که مایل باشند برروی گندم تحقیق نمایند همکاری نمایم.
بيوگرافي

نام : عبدالحمید نام خانوادگی : رضائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

بسمه تعالی  

متولد 1330 میباشم دوره ابتدائی را در مدارس شهرضا سپری نموده دوره دبیرستان را در اصفهان و دبیرستان ادب در سال 1369 بپایان رساندم.درسال 1351 در رشته مهندسی خاکشناسی دردانشگاه اهواز پذیرفته شدمودرسال1355فارغ التحصیل شدم.درسال 1358 به استخدام در دانشگاه صنعتی اصفهان در آمدموعهده دار برگزاری آزمایشگاه های مختلف خاکشناسی را داشتم.در سال 1363 در دوره کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی پذیرفته و درسال 1366 فارغ التحصیل شدم .پایان نامه اینجانب مقایسه ارقام طالبی در دوروش کشت معمول وکشت شنی (روش خاصی که کشاورزان منطقه گورت از آن استفاده می نمایند)انجام گردید.دوره دکتری اینجانب در دانشگاه تهران از سال 1377 شروع و در سال 1381 از پایان نامه خود تحت عنوان ارزیابی پتانسیل ژنتیکی اینبرد لاینهای ذرت به روش تلاقیهای دای آلل دفاع نمودم.از سال 1369 بهعنوان عضو هیات علمی در دانشگاه شهرکرد انجام وظیفه نمودمو درسال 1385 به افتخار بازنشستگی نائل شدم. از سال 1368 به استخدام نیمه وقت دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در آمدم و پس از بازنشستگی به صورت تمام وقت با این دانشگاه همکاری داشته ام.
 
 

فرم سوابق علمی، آموزشی و پژوهشي

نام و نام خانوادگی: عبدالحميد رضائي                                   

 مدرک تحصیلی: دکتری

رشته و تخصص: اصلاح نباتات در گرايش ژنتيك بيومتري                                       

شغل: عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

رتبه دانشگاهی: استادر

گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات

دانشکده: کشاورزی

آدرس: اصفهان خوراسگان . دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد - گروه زراعت

تلفن:             فاکس:  

آدرس الکترونيکی:        rezaei@agr.sku.ac.ir ah_rezaei@yahoo.com     hrezaei@khuisf.ac.ir

سوابق تحصیلی

• کارشناس خاكشناسي  از دانشگاه اهواز (1355-1351)

• کارشناسی ارشد زراعت واصلاح نباتات از دانشگاه صنعتی اصفهان (1367-1363)

  دکتری زراعت : اصلاح نباتات در گرايش ژنتيك بيومتري از دانشگاه تهران (1382-1375)

 

سوابق آموزشي

• تدريس دروس اصول زراعت، زراعت غلات ،زراعت علوفه ، اصول اصلاح نباتات ، اصلاح نباتات خصوصي ، ژنتيك ، آمار و احتمالات ، طرح آزمايشات كشاورزي 1 و 2 ، آمار پيشرفته ، عمليات كشاورزي در دانشگاه هاي شهركرد، صنعتي اصفهان، آزاد اسلامي واحد خوراسگان ، اردستان و اقليد.

سوابق پژوهشي:

گزارش طرح های پژوهشی به اتمام رسیده با عناوین:

1-       مقایسه ارقام و تاریخ های کشت سورگوم در منطقه شهرکرد . 70 صفحه سال 1386 

Effect of planting date on the yield of promising sorghum lines in Shahrekord region.

2-       ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین های اینبرد لاین ذرت به روش تلاقی های دای آلل

Estimate of some genetic parameters in corn (Zea mays L.)based on diallel crossing system.

مقالات :

1-       مقايسه ارقام طالبي (Cucomis melo L.) دردو روش كشت مرسوم در منطقه اصفهان.مجله علمي كشاورزي. جلد 14 شماره 1و2 ص 77

2-       تعيين ضريب پخشيدگي آب و منحني هاي پيشروي جبهه رطوبتي درسه خاك استان اصفهان.مجله علوم كشاورزي ايران . جلد 21 شماره 3و4

3-       هتروزيس در طالبي.اولين كنگره زراعت و اصلاح نباتات . مشهد

4-       برآورد برخي از پارامتر هاي ژنتيكي درذرت به روش تلاقي هاي داي آلل. مجله علوم كشاورزي ايران.جلد35 .شماره2 ص 337.

5-       برآورد هتروزيس و تركيب پذيري درذرت به روش تلاقي هاي داي آلل. مجله علوم كشاورزي ايران.جلد36 .شماره2 ص 385.

6-       اثر آرایش کاشت بر عملکرددانه و اجزاء آن در گلرنگ  بهاره در اصفهان.مجله علوم زراعی ایران. جلد 8 شماره 3 صفحه 259.

7-       تعیین شاخص های مناسب تحمل به خشکی برای گزینش ژنوتیپ های سویا.مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز. سال اول شماره 4 صفحه 67

8-       ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپهای رشد نا محدود سویا در مراحل گلدهی و دانه بندی.مجله پژوهش در کشاورزی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان . جلد چهارم شماره 2 صفحه 140.

9-The effect of different moisture on agronomic characteristic of nineteen sorghum cultivars (sorghum bicolor L.) in Shahrekord location. The 3rd International Iran and Russia Conference. Proceedings Volume 1.P436.

10-The effect of planting date on the yield of promising sorghum line in Shahrekord region. Proceedings of the 4th International Iran and Russia Conference. pp 980.

11-Estimate of heterosis and combining ability in maize. Genetic Variation for Plant Breeding.pp395-397.2004 ,EUCARPIA &BOKU. Austria.

12-Estimate of some genetic parameters in corn. Handbook and abstracts.4th International crop science congress. Pp,263, 2004.Brisbaine ,Australia.

13-The effect of different moisture on agronomic characteristic of eight soybean   (Glycine max L.) cultivars in Shahrekord location. InterDrought-2.The 2nd International Conference on Integrated Approaches To Sustain and Improve Plant Production Under Drought Stress.2005.Rome,Italy.

14-Drought tolerance study in common bean.InterDrought-2.The 2nd International Conference on Integrated Approaches To Sustain and Improve Plant Production Under Drought Stress.2005.Rome,Italy.

 

راهنمائی پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1-       مطالعه تاثیر سطوح تنش شوری بر صفات مورفوفیزیو لوژیکی ارقام سویا.

Study of the effects  salinity on the morpho-physiological traits on soybeans cultivars(Glycine max L.).

2- مطالعه تاثیر سطوح تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیو لوژیکی ارقام سویا.

Study of drought tolerance on the morpho-physiological traits on soybeans cultivars(Glycine max L.).

3-مطالعه اثر سطوح تنش شوری روی صفات مورفوفیزیو لوژیکی ژنوتیپ های گیاه تریتی پایروم.

Study of the effects of salinity on the morpho-physiological traits on  tritipyrum genotypes.

4-تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد  ارقام آفتابگردان روغنی درکشت تابستانه اصفهان.

Effect of planting pattern on yield and yield components of three oilseed sunflower cultivars at the summer planting in Isfahan.

5--اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ  تابستانه در اصفهان.

Effect of planting pattern on yield and yield components of summer safflower in Isfahan.

6-مطالعه تاثیر فاصله بوته روی ردیف و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکردهیبرید جدید آفتابگردان.

Assessment of different plant distance and planting date on yield and yield components of new sunflower hybrid.

  7-بررسی واکنش ژنوتیپ های امید بخش گندم نان درشرائط کم    آبیاری با استفاده از شاخص های  مقاومت به خشکی.

Assessment of the response of bread wheat promising genotypes to deficient irrigation using stress tolerance indicec.

8 –برآورد پتانسیل عملکرد سیب زمینی با استفاده از مدل های رشد در منطقه فریدن.

Estimate of potential of potato by growth models in Fereidan region.  

 

  9- بررسی  ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در آزمایش مقدماتی عملکرد منطقه اصفهان.

Comparison of grain yield and yield component in advanced lines of bread wheat (Triticum aestivum L.)in isfahan region.

9-       ارزیابی اثر برداشت بر خصوصیات مختلف ارقام یولاف.

 Evaluation of the effects of green forage clipping on different characteristics of Ote

( avena sativa L.)cultivars.

10-   بررسی امکان کشت تابستانه ارقام تجاری سیب زمینی در شرائط اصفهان.

11-   مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری گج در برخی از خاکهای منطقه شمال و جنوب اصفهان.

 

زمينه­های تحقيقاتی مورد علاقه­

• تنش­های رطوبتی و شوري در درگياهان زراعي

• بررسي خصوصيات و تنوع ژنتيكي درگياهان زراعي و

اصلاح گیاهان زراعی