گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : فردین نام خانوادگی : جوانبخت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : d.fj5169@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : منابع انساني-افت تحصيلي-کتابخانه ي مدارس-خانواده و جامعه-تشويق دروني و بيروني در دانش آموزان-چابکي سازماني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد-واحد شهرکرد سال اخذ مدرک : 91/10/18
عنوان پایان نامه : بررسی افت تحصیلی هنرآموزان استان چ-ب