گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-حشره شناسی

بيوگرافي

نام : فرید نام خانوادگی : شهیم گرمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farid_shahim@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : سم شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی - گیاه پژشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه محقق اردبیلی سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی - حشره شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی - حشره شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :