گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - زمين شناسي

بيوگرافي

نام : موسی کلیمی نام خانوادگی : نقره ئیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :